* Xing Yong Shaolin Chi Lu Chuan - Baat Ying Ga - 8 Animal Kung Fu Chamber Levels

 

          Xing Yong Shaolin Chi Lu Chuan Baat Ying Ga 8-Animal Kung Fu Levels

Chamber Level 1          White, White 1

Chamber Level 2          White 2

Chamber Level 3          White 3,

Chamber Level 4          Yellow, Yellow 1

Chamber Level 5          Yellow 2

Chamber Level 6          Yellow 3

Chamber Level 7        Orange, Orange 1

 

Chamber Level 8        Orange 2

 

Chamber Level 9        Orange 3  * (Beginning Levels White thru Orange Sash)

 

Chamber Level 10        Blue, Blue 1

Chamber Level 11        Blue 2

Chamber Level 12        Blue 3

Chamber Level 13        Purple, Purple 1

Chamber Level 14        Purple 2

Chamber Level 15        Purple 3

Chamber Level 16        Green, Green 1

Chamber Level 17        Green 2

Chamber Level 18        Green 3  * (Blue thru Green Intermediate Levels)

Chamber Level 19        Brown, Brown 1

Chamber Level 20        Brown 2

Chamber Level 21        Brown 3 * (Brown Advance Level)  Asst Instructor Level

Chamber Level 22        Apprentice Black Sash (Si Wu) (Apprentice Instructor)

Chamber Level 23        Black Sash - Sifu – (Instructor) * Only a Black Sash 4th Degree(Si Bok) & Xing Yong Assn Member in Good Standing, Can Promote a Black Sash

Chamber Level 24        Black Sash 1st Degree – Sifu (Instructor)

Chamber Level 25        Black Sash 2nd Degree – Sifu (Instructor)

Chamber Level 26        Black Sash 3rd Degree – Sifu (Instructor)

Chamber Level 27        Black Sash 4th Degree – Si Bok (Senior Instructor) * Only a Black Sash 4th Degree(Si Bok) & Xing Yong Assn Member in Good Standing, Can Promote a Black Sash

Chamber Level 28        Black Sash 5th Degree – Si Bok (Senior Instructor)

Chamber Level 29        Black Sash 6th Degree – Si Gung (Master Instructor)

Chamber Level 30        Black Sash 7th Degree – Si Gung (Master Instructor)

Chamber Level 31        Black Sash 8th Degree – Si Gung  (Master Instructor)

Chamber Level 32        Black Sash 9th Degree – Si Tai Gung (Grand Master Instructor)

Chamber Level 33        Black Sash 10 Degree – Si Tai Gung (Grand Master Instructor)

Back to Main Style Page